Přepravce a dopravce

 

Přepravce je objednavatel přepravy v nákladní dopravě, tedy ten, kdo si nechá za úplatu přepravovat věc či náklad dopravcem. Dopravcem je provozovatel dopravy osobní i nákladní, veřejné i smluvní neveřejné.

 

Mýtné a jeho úhrada

 

Náklady na úhradu mýtného nemohou dopravci vyprodu­kovat z vnitřních rezerv, neboť již několik posledních let se ceny za dopravu pohybují na hranici rentability. Mýtné tedy musí být plně promítnuto do cen za dopravu, což se dříve nebo později odrazí na všech komoditách pohybujících se po silnicích.

 

Česká republika jako tranzitní země

 

Žádné administrativní opatření nebo zpoplatnění mýtem neomezí v naší zemi tranzitní dopravu. Česká republika vzhledem ke své geografické poloze vždy byla, je a bude tranzitní zemí, jejíž význam ještě vzrostl po vstupu do sjed­nocené Evropy. Na druhou stranu tato doprava přináší mili­ardové prostředky platbou spotřebních daní za paliva a elektronického mýta.

 

Zimní pneumatiky a nákladní vozidla

 

Zimní pneumatiky s odlišnou směsí, které známe u osob­ních vozidel, se vyrábí pouze pro nákladní vozidla pohy­bující se v extrémních severských podmínkách, jinde se nepoužívají, neboť při cestě na jih Evropy by nezaručovaly bezpečnost a na nezasněžených silnicích by je čtyřicetitu­nové vozidlo rychle zničilo.

  
 

Reálná nehodovost kamionů

 

Ačkoli to podle zpravodajství tak nevypadá, kamiony si ve statistikách nehodovosti v porovnání s osobní dopravou vedou poměrně dobře.

 

Zákazy jízd a spotřebitelé

 

Celoroční rozšíření zákazu jízdy od pátečního odpoledne do nedělní půlnoci (v Evropě unikátní) by nejen zkompli­kovalo život dopravcům, ale především jejich zákazníkům. Obchod i značná část výroby pracuje 7 dnů v týdnu s mini­málními sklady a tato změna by je do značné části ochro­mila. Vzhledem k naší poloze by to do jisté míry zasáhlo značnou část Evropy.

 

Omezovače rychlosti kamionů

 

Každý kamion má omezovač rychlosti, který by měl být nastaven na 85 - 87 km/hod. Pokud na dálnici kamion předjíždí větší rychlostí, má omezovač poškozený a měl by být sank­cionován Policií České republiky.

 

 Kamiony pouze v pravém pruhu

 

Opatřením, které zhoršuje bezpečnost silničního provozu, je zákaz předjíždění kamionů na víceproudých komunika­cích. Celoplošný zákaz předjíždění kamionů způ­sobuje kilometrové kolony nákladních aut za pomalu jedoucími vozy. Kvůli zablokovanému pravému pruhu zbude na ostatní motoristy jen levý pruh.

 

Odpovědnost za přetížený kamion

 

Jednou z cest, jak eliminovat počet přetížených kamionů na českých silnicích, je uzákonění spoluzodpovědnosti objed­natelů přepravy za celkovou hmotnost zboží. Dopravci i jejich zákazníci by byli v případě odhalení nadměrného nákladu při kontrolách postiženi stejnými sankcemi. Dopravní společnosti čelí každodennímu tlaku svých zákazníků přepravit co největší množství zboží s nejnižšími náklady i za cenu přetížení vozu.

 

Kombinovaná doprava

 

Kombinovaná doprava je systém přepravy zboží v jedné a téže přepravní jednotce, která při jedné jízdě využije též železniční nebo vodní dopravu, přičemž se překládá pouze nákladová jednotka kombinované dopravy, nikoliv samotné zboží. Výkony kombinované dopravy se v celé Evropě pohybují jen v řádu procent.

 

Ekologie a kamion

 

Nové emisní limity výfukových plynů automobilů EURO 4 a EURO 5 zahrnují všechny sledované škodliviny v emisích. Oproti dřívějšímu souboru limitů došlo ke zpřísnění a nové limity EURO 4 jsou posazeny přibližně na 50 % limitu EURO 3. Limity EURO 5 jsou v tomto ohledu ještě přísnější. Kamiony se tak pro krajinu stávají podobnou ekologickou zátěží, jako například osobní automobily. Přitom efektivita jejich provozu je výrazně vyšší.

 

Silniční doprava a železnice

 

Nákladní vozidla na rozdíl od železnice nejsou svázána jízdními řády a neměnnými cestami, jsou dostupná kdeko­liv a kdykoliv, umožňují 100% pokrytí daných oblastí. Jsou schopna adaptovat se na výrobní rytmus, zvládají jakýkoliv dopravní úkol a spojují místa nejkratší cestou.